Informacja dot. odwieszenia czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola

Szanowni Państwo,

Dnia 25.05.2020 r. następuje odwieszenie czasowego ograniczenia funkcjonowania Publicznego Przedszkola Bańka Mydlana w Czerwonaku na zasadach określonych w:

  1. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.780) .
  2. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.781).

  1. Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustaw z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji sanitarnej ( Dz.U. z 2019 r. poz.59, oraz z 2020 r. poz. 322,374 i 567).

W związku z powyższym, prosimy o przemyślenie i podjęcie decyzji, czy Państwa dziecko będzie przyprowadzone do przedszkola.

Pierwszeństwo mają dzieci obojga Rodziców pracujących, szczególnie w zawodach medycznych, służbach mundurowych, handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych.